ความเป็นมาและสภาพปัญหา

การพนันอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในโลก หรือวัฒนธรรมใด
ก็ตาม จนเรามิอาจปฏิเสธได้ว่าการพนันมักจะแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ าวันและทุกส่วนของสังคม โดยแต่ละ
สังคมต่างก็มีกฎเกณฑ์แสดงให้เห็นว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นสิ่งเลวร้าย แต่ทั้งนี้ ผ่านไปกว่าหลายปี
การพนันก็ยังคงอยู่ อีกทั้งปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีไร้พรมแดน การเติบโตของการพนันในรอบทศวรรษ
ที่ผ่านมาจึงยิ่งมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดและขยายตัวในวงกว้างมากขึ้น จนในที่สุดกลายเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่ท าก าไรมหาศาล โดยในหลายประเทศได้มีการผลักดันให้การพนันนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ จีน เกาหลี รวมถึงใน
ประเทศเพื่อนบ้านรอบตัวเราที่ต่างก็มีแหล่งการพนันที่ถูกกฎหมาย อาทิ ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์
ขณะที่ประเทศไทย การพนันถึงแม้จะยังไม่ถูกท าให้เป็นสิ่งถูกกฎหมาย แต่ก็ก าลังขยายตัวเพิ่มมากขึ้นใน
หลายพื้นที่จนน่าเป็นห่วง


ปัจจุบัน รัฐบาลในภูมิภาคเอเชียเริ่มหันมาพิจารณาให้การเล่นการพนันเป็นสิ่งที่มีกฎหมายรองรับ
อย่างจริงจังเพื่อให้การสนับสนุนต่อการเปิดธุรกิจดังกล่าว ท าให้เป็นที่คาดการณ์ว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้
ธุรกิจการพนันในย่านเอเชียจะแซงหน้าธุรกิจการพนันในสหรัฐอเมริกาและยุโรปซึ่งเป็นตลาดเก่า อารอน
ฟิสเชอร์ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจการพนันของบริษัทซีแอลเอสเอในฮ่องกงได้วิเคราะห์ว่า ปัจจัยส าคัญที่ผลักดัน
ให้ธุรกิจการพนันในเอเชียเติบโตมีสาเหตุอย่างน้อยสองประการ ประการแรก รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิด
บ่อนการพนันที่ถูกกฎหมาย และประการที่สอง เนื่องจากพื้นฐานของคนเอเชียส่วนใหญ่ชอบการเล่น
การพนันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว (รัตพงษ์สอนสุภาพ, 2555)
ทั้งนี้ เมื่อกล่าวถึงการเล่นพนันที่ถูกกฎหมาย การเปิดธุรกิจบ่อนกาสิโนดูเหมือนจะเป็นสิ่งใกล้ตัว
ที่ใครหลายคนให้ความสนใจ นับได้ว่าเป็นประเด็นสาธารณะอีกประเด็นหนึ่งที่มีความอ่อนไหวเป็นอย่างมาก
โดยกาสิโนนั้นเป็นบ่อนการพนันที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง มีการเล่นพนันได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการเล่นไพ่
การเล่นลูกเต๋า ไปจนถึงการเล่นรูเล็ต หรือสล็อตแมชชีน ส าหรับรูปแบบของการตั้งกาสิโนหรือบ่อนการพนัน
นั้น ปัจจุบันมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแรกเป็นรูปแบบของกาสิโนรีสอร์ทขนาดใหญ่ในที่ซึ่งห่างไกลชุมชน และ
เข้าถึงได้ยาก เช่น ในลาสเวกัส ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย โดยบ่อนการพนันรูปแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อ
สังคมน้อยสุด และมีข้อดีคือ เพิ่มการสร้างงาน อีกทั้งส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากคนนอกชุมชนจึงเป็นเสมือนการ
สร้างรายได้จากการส่งสินค้าออก แต่ข้อเสียคือ เจ้าของเข้าถึงยาก อย่างไรก็ตาม การเลียนแบบการสร้าง
กาสิโนในรูปแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย และยากที่จะประสบความส าเร็จ ขณะที่อีกสองรูปแบบที่เหลือคือ กาสิโน
ในย่านชุมชนและกาสิโนตู้เกมที่กระจายในเมืองและชานเมือง โดยรูปแบบของกาสิโนทั้งสองรูปแบบหลังนี้
นับได้ว่ามีผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจากยิ่งอยู่ใกล้ชุมชนเท่าไหร่ก็ยิ่งเปิดโอกาสการให้คนในชุมชนเข้าถึงได้ง่าย
มากขึ้นเท่านั้น ท าให้นักพนันที่หวังรวย มีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คนที่เล่นส่วนใหญ่จะเป็น
คนท้องถิ่น จึงเสมือนว่าเป็นการกระจายรายได้ออกไปจากท้องถิ่น เปรียบเทียบได้กับการน าเข้าสินค้า ซื้อ
สินค้าฟุ่มเฟือย ท าให้ชุมชนและสังคมแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย นอกจากนี้บางครั้งอาจเกิดความไม่พึง
พอใจและกลายเป็นประเด็นทางการเมือง เกิดกลุ่มสนับสนุน กลุ่มต่อต้าน ผลที่ตามมาคือความตึงเครียดทาง
การเมืองอีกทางหนึ่งด้วย (ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน, 2556